Algemene   Stichting   Activiteiten   en   Belangenbehartiging   Senioren   in  de   Noordoostpolder  
/


   Door en voor ANBO-leden

 

RABOBANK ClubSupport Campagne

Rabobank ClubSupport Campagne is een prachtige kans voor clubs, verenigingen en stichtingen om hun kas te spekken. De meer dan 10.000 leden van de bank bepalen welke verenigingen en stichtingen ondersteund worden en voor welk bedrag. Dit jaar heeft de bank maar liefst 100.000 euro beschikbaar gesteld.

Om te kunnen stemmen is het belangrijk dat je lid bent van Rabobank Noordoostpolder-Urk.

Het lidmaatschap is gratis.

Eind september ontvingen de leden een stemkaart. Stemmen kan van 27 september tot en met 11 oktober.

Ook StABS Noordoostpolder rekent op uw stem!

Dankzij de RABO-bank kunnen wij al jarenlang het grote Nieuwjaarsconcert voor de ouderenbonden organiseren.

Andere belangrijke seniorenorganisaties die uw stem kunnen gebruiken zijn, Seniorweb en Seniorenorkest Echo der Golven.

Mogen wij op u rekenen? Hartelijk dank!Over ons

Door veranderingen in de organisatie van de landelijke seniorenbond ANBO (te Woerden) zijn de plaatselijke afdelingen formeel afgeschaft. Zo ook ANBO Noordoostpolder.

De bestuursleden van ANBO Noordoostpolder hebben ervoor gekozen om, op het gebied van lokale activiteiten, reizen en belangenbehartiging voor de ANBO-leden, de werkzaamheden te continueren. Administratief en financieel liep dat tot eind 2016 via de landelijke Vereniging.

In goed overleg en met medewerking van het landelijk Verenigingsbureau, is eind 2016 besloten om de lokale activiteiten los te koppelen van de Vereniging. Vanaf dat moment worden de werkzaamheden nu administratief/financieel ondergebracht bij een nieuwe stichting.

Op 14 december 2016 is opgericht: de Algemene Stichting Activiteiten en Belangenbehartiging Senioren in de Noordoostpolder. Afgekort: StABS-NOP.

StABS-NOP (dus voorheen ANBO-afdeling Noordoostpolder) blijft dezelfde werkzaamheden als voorheen verrichten voor ANBO-leden en overige senioren in de NOP.

Het bestuur van ANBO-afdeling Noordoostpolder is nu benoemd als bestuur van StABS-NOP.

Voor de ANBO-leden in de Noordoostpolder verandert er in feite vrijwel niets. 

Het maandelijkse StABS-NOP Informatiebulletin (gele boekje) wordt door de bezorgers rondgebracht. Daarnaast kunnen de ANBO-leden het boekje toegestuurd krijgen mits zij hun adres aan StABS-NOP bekend maken.

StABS-NOP blijft samenwerken met Vereniging ANBO in Woerden.

StABS-NOP is gebouwd op de bijna 50-jarige fundamenten van ANBO-afdeling Noordoostpolder.Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

De AVG is een verordening die door de Europese Unie is vastgesteld en per 25 mei 2018 van kracht is.

Deze wet regelt o.a. het aspect van recht op privacy ten aanzien van de bescherming van persoonsgegevens.

Door alle ‘sociale media’, zoals bijvoorbeeld Facebook en Twitter, liggen de persoonlijke gegevens vaak op straat. Maar wat u privé doet met uw gegevens is uw eigen verantwoordelijkheid. Wij als stichting StABS-NOP dienen de wet te volgen; en ook wij verzamelen gegevens.

Wij hebben uw naam, adres en woonplaats nodig voor de bezorging van dit bulletin. De looplijst van de bezorgers wordt na bezorging door hen vernietigd. Uw eventuele e-mailadres gebruiken wij om u af en toe onze digitale Nieuwsbrief te sturen. Uw geboortedatum is er om te bepalen of u al een ‘kroon’ verjaardag kunt vieren en wij u mogen verblijden met een kleine attentie. Ook het overlijden van ANBO-leden (indien bekend) willen wij ter kennisgeving in ons bulletin vermelden.

Voor de (dag)reizen worden gegevens verzameld om u bij de reisorganisatie te kunnen aanmelden. De reisorganisatie werkt ook op basis van deze AVG. De deelnemerslijsten worden bij ons na de (dag)reis vernietigd.

Uiteraard gaan wij zorgvuldig om met het verwerken en beheren van uw gegevens en hebben onbevoegden geen inzage.

Als u vragen hebt, dan kunt u contact opnemen met onze voorzitter.NOGMAALS AVG 

Op 25 mei jl. werd de Algemene Verordening Gegevensbescherming van kracht; een Europese wet die de aspecten van privacy regelt.  U hebt daar de laatste tijd vast wel van gehoord. Begin dit jaar schreven wij hierover in het bulletin en afgelopen maand stuurden wij aan alle leden met een e-mailadres hierover nog informatie.

Nog even op een rij:

* Uw naam, adres, woonplaats (NAW) worden gebruikt voor het bezorgen van dit bulletin. De looplijst voor de bezorgers wordt door hen na bezorging vernietigd.

* Ook melden wij de NAW-gegevens in het bulletin als iemand is overleden of de puzzel heeft gewonnen.

* Uw geboortedatum wordt gebruikt voor het bepalen of een jubileumverjaardag van toepassing is. De NAW-gegevens worden in het bulletin vermeld; de bezorger zorgt voor een attentie.

* Uw e-mailadres gebruiken wij om af en toe een Nieuwsbrief te kunnen sturen.

* Voor de (dag)reizen worden gegevens verzameld om u bij de reisorganisatie aan te melden. De deelnemers-lijsten worden zonodig nog gebruikt tijdens de reis en daarna vernietigd.

* Vrijwilligers van StABS-NOP / ANBO staan met naam en toenaam in het bulletin.

 Uiteraard beheren en verwerken wij uw gegevens zorgvuldig en worden er geen gegevens verstrekt aan derden tenzij er sprake is van aan-/afmelding voor ANBO Woerden.

Hebt u vragen dan kunt u contact opnemen met de heer Briët en/of wilt u uw gegevens aanpassen c.q. verzoeken om uw gegevens niet te publiceren, dan kunt u mevrouw Westerveen bellen. (0527) 69 90 44